Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Korfantowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z uchwałą XXXV/264/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 lutego do 9 marca 2018 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, pok. nr 6 (I piętro), w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 800 do 1500, w piątek od 800 do 1300. W wyżej wymienionym terminie projekt planu miejscowego zostanie także udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie: www.bip.korfantow.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w/w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, Duża Sala (parter), o godzinie 1600.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, o których mowa w:

 1. art. 18 w/w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.);
 2. art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Korfantowa, na adres Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

      Burmistrz

/-/ Janusz Wójcik

 

 

 

Do pobrania:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko – projekt:   
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt:
 • tekst planu:

   
 • rysunek planu:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2018
  przez: Justyna Jurkowska
 • opublikowano:
  31-01-2018 09:54
  przez: Justyna Jurkowska
 • zmodyfikowano:
  08-02-2018 08:20
  przez: Justyna Jurkowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 1113
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×